Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44420
Title: Vận dụng rào cản thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Huy Long
Keywords: Việt Nam;Hội nhập kinh tế;Rào cản thương mại;Thương mại quốc tế
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 104 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Làm rõ một số khía cạnh lý luận về rào cản thương mại trong bối cảnh hội nhập; Nêu kinh nghiệm sử dụng rào cản thương mại của một số nước và bài học đối với Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống chính sách rào cản thương mại trong thương mại qu (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44420
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01034_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.