Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44421
Title: Rào cản trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Minh Khải
Phạm, Huy Thăng
Keywords: FDI;Kinh tế đối ngoại;Việt Nam;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Citation: Phạm, H. T. (2006). Rào cản trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về rào cản đầu tư trong các lý thuyết đầu tư quốc tế, kinh nghiệm xoá bỏ rào cản đầu tư của một số nước trong khu vực và bài học của Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Vi (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44421
Language: vi
Format Extent: 125 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01033_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.