Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44422
Title: Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Trần, Thị Thái Hà
Nguyễn, Thị Thụy Hương
Keywords: Kinh tế chính trị;Kinh tế tài chính;Thị trường;Trái phiếu;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Citation: Nguyễn, T. T. H. (2006). Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu bản chất và vai trò của thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam. Từ đó xác định nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường TPCP và đánh giá thực trạng thị trường TPCP ở Việt Nam trong thời gian (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44422
Language: vi
Format Extent: 134 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01029_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.