Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44422
Title: Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Trần, Thị Thái Hà, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thụy Hương
Keywords: Kinh tế chính trị;Kinh tế tài chính;Thị trường;Trái phiếu;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 124 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Nghiên cứu bản chất và vai trò của thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam. Từ đó xác định nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường TPCP và đánh giá thực trạng thị trường TPCP ở Việt Nam trong thời gian (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44422
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01029_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.