Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44423
Title: Năng lực cạnh tranh của truyền hình Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thành Lương
Keywords: Cạnh tranh kinh tế;Dịch vụ truyền hình;Kinh tế dịch vụ
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 112 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh kinh tế và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh, nghiên cứu một số chính sách cạnh tranh của truyền hình ở một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá th (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44423
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01025_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 857.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.