Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44424
Title: Ngành thép Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Đinh, Quang Ty, người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Chiến
Keywords: Việt Nam;Kinh tế quốc tế;Kinh tế công nghiệp;Hội nhập kinh tế
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 123 tr. + Đĩa mềm
Đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất và tiêu thụ của thị trường thép trên thế giới những năm gần đây. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của ngành thép Việt Nam từ năm 1959-2005 để đánh giá thực trạng và các vấn đề đặt ra, từ đó đưa ra dự báo xu hư (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44424
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00922_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.