Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44425
Title: Phát triển kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp ở Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, Người hướng dẫn
Nguyễn, Tiến Phong
Keywords: Hà Nội;Kinh tế hợp tác xã;Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 95 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Trình bày một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế nông nghiệp trong sự nghiệp đổi mới kinh tế. Đánh giá tổng quát thực trạng kinh tế nông nghiệp của một số hợp tác xã nông nghiệp ở Hà Nội, đề xuất một số giải pháp cơ bản, có tí (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44425
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00919_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 172.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.