Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44426
Title: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Phạm, Văn Dũng, Người hướng dẫn
Dương, Ngọc Thanh
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ;Kinh tế doanh nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 118 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Hệ thống hóa lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, phân tích kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực canh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam; Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44426
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00917_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 323.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.