Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44427
Title: Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Vũ, Phương Thảo, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Mô hình kinh tế;Quản lý kinh tế;Trung quốc;Tập đoàn kinh tế
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
112 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN) của Trung Quốc; Phân tích, đánh giá những thành công cũng như thất bại của mô hình này tại Trung Quốc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tổ (...)
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44427
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00916_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.