Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44428
Title: Phát triển ngành chè Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Nga
Keywords: Kinh tế nông nghiệp;Ngành chè;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 84 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Nêu khái quát tình hình sản xuất, lịch sử ra đời, điều kiện phát triển và vai trò của chè trong đời sống xã hội ở một số nước trên thế giới; Trình bày sự hình thành, quá trình phát triển,các nhân tố tự nhiên cũng như các nhân tố khác làm ảnh hưởng đến thực (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44428
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00915_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 967.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.