Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44429
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải hành khách của nghành hàng không Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01
Authors: Vũ, Phương Thảo, Người hướng dẫn
Vũ, Thị Trang Nhung
Keywords: Dịch vụ vận tải;Kinh tế công nghiệp;Ngành hàng không;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 112 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Làm rõ đặc điểm dịch vụ vận tải hành khách của ngành hàng không; Phân tích kinh nghiệm phát triển vận tải hành khách của ngành hàng không một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho ngành hàng không Việt Nam; Khái quát hóa hệ thống chỉ (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44429
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00911_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.