Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44430
Title: Năng lực canh tranh của hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường Mỹ : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Giang
Keywords: Hàng thủy sản;Kinh tế thị trường;Mỹ;Thương mại;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 117 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về cạnh tranh, sức cạnh tranh của hàng hoá, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường Mỹ. Từ đó phân tích, đánh giá thực trạng cạnh tranh năng lực cạnh tranh của hàng thủy sả (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44430
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00910_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.