Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44431
Title: Ngành công nghiệp ôtô Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01
Authors: Phan, Huy Đường, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Minh Yến
Keywords: Công nghiệp ôtô;Kinh tế công nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Electronic Resources
119 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Phân tích thực trạng ngành công nghiệp ôtô Việt Nam về những kết quả đã đạt được, những tồn tại và hạn chế trong quá trình phát triển, làm rõ những cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập quốc tế khi Việt Nam gia nhập WTO. Đưa ra một số phương hướng (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44431
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00909_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 172.2 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.