Thất thoát, lãng phí vốn nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44433Thất thoát, lãng phí vốn nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44433