Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44434
Title: Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Nguyễn, Duy Dũng, Người hướng dẫn
Vũ, Thúy Anh
Keywords: Hợp tác kinh tế;Nhật bản;Việt Nam;Đầu tư trực tiếp
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
117 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Electronic Resources
Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài, kinh nghiệm của một số quốc gia về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và bài học cho Việt Nam. Tổng quan về môi trường chính sách tác động đến hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam như (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44434
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00901_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.