Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44435
Title: Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01
Authors: Đinh, Quang Ty, Người hướng dẫn
Nguyễn, Tuấn Đức
Keywords: Hà Nội;Kinh tế tư nhân;Quản lý kinh tế;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Làm rõ khái niệm về kinh tế tư nhân, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân, phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội, phát hiện các vấn đề đang được đặt ra dưới góc độ quản lý nhà nước. Đưa ra một số gi (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44435
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00900_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.