Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44436
Title: Tự do hóa thương mại trong khuôn khổ WTO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng, người hướng dẫn
Lê, Hữu Hiệp
Keywords: Thương mại;Tự do hóa thương mại;Việt Nam;WTO
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 120 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Phân tích khái quát cơ sở ra đời, đặc điểm, bản chất và nguyên tắc WTO; Phân tích đánh giá tiến trình tự do hóa thương mại trong khuôn khổ WTO thông qua diễn tiến của các vòng đàm phán nhất là Nghị trình phát triển Đôha. Rút ra một số phương hướng và giải (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44436
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00898_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.