Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44437
Title: Quản lý nhà nước về chất thải rắn đô thị ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01
Authors: Nguyễn, Bích, Người hướng dẫn
Trần, Thị Hiền Hà
Keywords: Chất thải rắn;Chất thải đô thị;Kinh tế môi trường;Quản lý chất thải
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 105 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Làm rõ lý luận về hoạt động nhà của nước trong việc quản lý chất thải rắn đô thị; Phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về chất thải rắn đô thị, từ đó đưa ra những kinh nghiệm quản lý đối với chất thải rắn đô thị trong thời kỳ hiện nay. Đề xuất m (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44437
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00896_Noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.