Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44438
Title: Đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Bùi, Mạnh Cường
Keywords: Việt Nam;Xây dựng cơ bản;Đầu tư
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Hệ thống hóa lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) nhà nước; Phân tích, đánh giá thực trạng ĐTXDCB của nhà nước ở Việt Nam trong những năm gần đây và đưa ra các đánh giá, nhận xét nhằm chỉ ra những vấn đề đang được đặt ra trong hoạt động ĐTXDCB (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44438
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00894_Noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.