Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44442
Title: Phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Tây thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS Kinh tế: 60.31.01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai
Nguyễn, Văn Vinh
Keywords: Hà Tây;Kinh tế thị trường;Kinh tế tư nhân;Phát triển
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Citation: Nguyễn, V. V. (2006). Phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Tây thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Tây thời kỳ đổi mới. Từ đó đề xuất những quan điểm và giải pháp chủ yếu về tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tậ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44442
Language: vi
Format Extent: 123 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00884_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.