Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44442
Title: Phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Tây thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS Kinh tế: 60.31.01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Vinh
Keywords: Hà Tây;Kinh tế thị trường;Kinh tế tư nhân;Phát triển
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Tây thời kỳ đổi mới. Từ đó đề xuất những quan điểm và giải pháp chủ yếu về tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tậ (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44442
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00884_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.