Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44443
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, Người hướng dẫn
Nguyễn, Việt Thông
Keywords: FDI;Quảng Ninh;Đầu tư;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Phân tích thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Quảng Ninh từ năm 1990-2005, chỉ ra những tác động tích cực và hạn chế của hoạt động này. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng FDI tại Quản (...)
118 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44443
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00883_Noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 1.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.