Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44444
Title: Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế : Luận văn ThS Kinh tế: 60.31.01
Authors: Trịnh, Thị Mai Hoa, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Khuyên
Keywords: Hội nhập quốc tế;Kinh tế tài chính;Ngoại tệ;Ngân hàng Việt Nam;Thị trường
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 88 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Tổng quan về thị trường liên ngân hàng và thực trạng thị trường liên ngân hàng (cả đồng nội tệ và ngoại tệ) Việt Nam. Nêu những đánh giá chung về thị trường liên ngân hàng Việt Nam. Những kết quả đạt được trong việc triển khai thị trường ngoại hối hoàn chỉ (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44444
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00878_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 968.35 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.