Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia ở Việt Nam : Luận văn ThS Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44446Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia ở Việt Nam : Luận văn ThS Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44446