Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44447
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Trần Quế
Trần, Thị Minh Châu
Keywords: Cơ cấu kinh tế;Kinh tế;Kinh tế tri thức;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Citation: Trần, T. M. C. (2006). Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hoá một số vấn đề chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, kinh tế tri thức, tác động của kinh tế tri thức với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và khái quát một số kinh nghiệm của các nước láng giềng về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điề (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44447
Language: vi
Format Extent: 101 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00839_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.