Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44448
Title: Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Tạ, Đức Khánh, Người hướng dẫn
Lê, Hồng Thao
Keywords: Cơ cấu lao động;Kinh tế nông nghiệp;Nông nghiệp;Nông thôn;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 110 tr
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển dịch cơ cấu lao động. Phân tích một số chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đánh giá thực tr (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44448
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00836_noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.