Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44448
Title: Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Tạ, Đức Khánh
Lê, Hồng Thao
Keywords: Cơ cấu lao động;Kinh tế nông nghiệp;Nông nghiệp;Nông thôn;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Citation: Lê, H. T. (2006). Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển dịch cơ cấu lao động. Phân tích một số chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đánh giá thực tr (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44448
Language: vi
Format Extent: 119 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00836_noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.