Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44449
Title: Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Hoàng, Thị Bích Loan, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Thơi
Keywords: Cạnh tranh;Doanh nghiệp Việt Nam;Kinh tế;Quản lý doanh nghiệp
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 88 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn về cạnh tranh, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và kinh nghiệm quốc tế về nâng cao khả năng cạnh tranh. Phân tích đánh giá thực trạng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, những mặt còn yế (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44449
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00834_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 40.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.