Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44451
Title: Vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Hùng
Keywords: Kinh tế học;Môi trường;Phát triển kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
96 tr. + Đĩa mềm+tóm tắt
Electronic Resources
Trình bày vấn đề môi trường với phát triển kinh tế, cơ sở lý luận và kinh nghiệm ở một số quốc gia. Thực trạng vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế ở Việt Nam thời gian qua. Những nhân tố ảnh hưởng đến môi trường sinh thái ở Việt Nam, tác động của mô (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44451
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00767_tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 260.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.