Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44452
Title: Lợi ích kinh tế trong doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Đình Khang, người hướng dẫn
Hoàng, Thị Tuyết Nhung
Keywords: Doanh Nghiệp;Kinh tế Việt Nam;Kinh tế chính trị;Việt Nam;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 121 tr. + Đĩa mềm+tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lợi ích kinh tế trong doanh nghiệp liên doanh (DNLD) có vốn đầu tư nước ngoài. Nêu lợi ích kinh tế và sự cần thiết giải quyết thỏa đáng các lợi ích kinh tế trong DNLD có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thời (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44452
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00766_tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 725.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.