Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44453
Title: Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đỗ, Thế Tùng, người hướng dẫn
Đặng, Ngọc Hiếu
Keywords: Cổ phần hoá;Doanh nghiệp nhà nước;Kinh tế doanh ngiệp;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: TTĐTBDGVLLCT
Abstract: 90 tr. + Đĩa mềm
Nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp chế về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta. Tổng quan về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng những ưu, khuyết điểm và kinh nghiệm thành công, hạn chế của tiến trình cổ phầ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44453
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00763_tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 291.03 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.