Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44453Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44453