Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44454
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Du lịch;Hà Nội;Đầu tư
Issue Date: 2013
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 130 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI trong ngành du lịch. Phân tích và đưa ra những nhận xét về thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào du lịch Hà Nội giai đoạn 2000-2011. Đề xuất một số giải pháp nhằm tă (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44454
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002215_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.