Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44455
Title: Quản lý Nhà nước đối với hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Quốc Việt, người hướng dẫn
Nguyễn, Thành Hải
Keywords: Kinh tế chính trị;Quản lý nhà nước;Cạnh tranh không lành mạnh;Kinh tế thị trường;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 68 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích làm sáng tỏ khái niệm, nội dung chủ yếu của các hành vi cạnh tranh không lành mạnh (CTKLM) trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Nghiên cứu, tìm hiểu về môi trường thể chế và các công cụ quản lý hoạt động CTKLM . Khái q (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44455
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002121_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.