Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44457
Title: Vai trò Nhà nước đối với thị trường bất động sản Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Phạm, Minh Tuấn
Keywords: Kinh tế chính trị;Nhà nước;Thị trường bất động sản;Bất động sản
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thị trường bất động sản (BĐS) và vai trò Nhà nước đối với thị trường này. Phân tích thực trạng vai trò Nhà nước đối với thị trường BĐS ở Việt Nam, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất quan điểm và giải pháp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44457
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002116_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 787.21 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.