Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44458
Title: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc vào Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lê, Danh Tốn, người hướng dẫn
Lê, Thị Thanh Huyền
Keywords: Kinh tế chính trị;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Hàn Quốc;Việt Nam;Đầu tư
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc. Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút FDI của Hàn Quốc vào Vi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44458
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002078_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 895.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.