Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44460
Title: Nguồn vốn ODA với vấn đề xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Minh Hòa
Keywords: Kinh tế chính trị;Đầu tư;Vốn ODA;Xóa đói giảm nghèo;Ninh Bình
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến nguồn vốn ODA và vấn đề xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Ninh Bình. Phân tích vai trò của nguồn vốn ODA với vấn đề xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Ninh Bình, rút ra những thành tựu, hạn chế của tỉnh Ninh Bình trong việc s (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44460
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002073_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.