Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44461
Title: Thị trường nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Trần, Đức Hiệp , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Kinh tế chính trị;Khu công nghiệp;Thị trường nhà ở;Người lao động
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường nhà ở cho thuê. Đánh giá thực trạng thị trường nhà ở cho công nhân thuê xung quanh các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; bước đầu phát hiện, đưa ra những vấn đề hạn chế sự phát triển ổn định của thị trư (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44461
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002071_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 742.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.