Phát triển công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44462Phát triển công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44462