Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44462
Title: Phát triển công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường , người hướng dẫn
Dương, Văn Tuấn
Keywords: Phát triển kinh tế;Ngành công nghiệp;Kinh tế chính trị;Bắc Giang
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát những đặc điểm cơ bản về lịch sử, địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội và phân tích các điều kiện phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: làm rõ những ưu điểm, thành tựu và n (...)
116 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44462
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002044_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.