Xóa đói, giảm nghèo bền vững ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44463Xóa đói, giảm nghèo bền vững ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44463