Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44464
Title: Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Tạ, Đức Khánh , người hướng dẫn
Phạm, Thị Thơm
Keywords: Hiện đại hóa;Công nghiệp hóa;Nguồn nhân lực;Hà Nội
Issue Date: 2012
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 120 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát một số vấn đề lý luận về Nguồn nhân lực (NNL) cho quá trình Công nghiệp hóa (CNH), Hiện đại hóa (HĐH) ở thành phố Hà Nội. Đánh giá thực trạng về nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Hà Nội hiện nay. Đưa ra phương hướng và (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44464
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001907_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 651.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.