Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44464Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44464