Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44465
Title: Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lê, Danh Tốn , người hướng dẫn
Phạm, Huyền Diệu
Keywords: Kinh tế chính trị;Việt Nam;Xuất khẩu;Gạo
Issue Date: 2012
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa và góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về xuất khẩu gạo. Phân tích đánh giá rõ thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trong đó tập trung vào giai đoạn 2001 - 2011. Đề xuất một số giải pháp: Xây dựng chiến lược k (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44465
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001906_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 703.44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.