Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44466
Title: Bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn
Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Thu nhập;Kinh tế chính trị;Nông thôn;Thành thị;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 98 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa một số khía cạnh lý thuyết có liên quan đến vấn đề bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, đặc biệt là giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị. Phân tích, đánh giá thực trạng bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị ở Việt Na (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44466
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001883_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 487.49 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.