Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44467
Title: Một số hạn chế trong thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Trọng Xuân, người hướng dẫn
Ngô, Quang Trung
Keywords: Kinh tế chính trị;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích, đánh giá những hạn chế trong việc thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua. Làm rõ những tác động tiêu cực của các dự án FDI, n (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44467
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001882_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 606.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.