Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44468
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Quang Ty, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Nguồn nhân lực;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Ninh Bình
Issue Date: 2012
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản, khảo cứu kinh nghiệm thực tiễn của một số tỉnh, thành phố trong nước liên quan đến phát triển nguồn nhân lực và nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo luận cứ cho việc nghiên cứu những vấn đề liên quan ở tỉ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44468
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001881_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 919.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.