Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44470
Title: Giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Hà Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Văn Thông , người hướng dẫn
Lâm, Thị Phượng
Keywords: Kinh tế lao động;Hà Nam;Lao động nữ
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn về lao động nữ và tạo việc làm cho lao động nữ. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2005 – 2011. Đề xuất một số giải pháp: về cơ chế, chính sách; V (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44470
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001731_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.