Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44471
Title: Lựa chọn đầu tư công ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp , người hướng dẫn
Ngô, Thùy Dung
Keywords: Kinh tế chính trị;Đầu tư công;Việt Nam;Đầu tư
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về lựa chọn đầu tư công. Phân tích thực trạng lựa chọn đầu tư công ở Việt Nam: thời kỳ trước Đổi mới (trước năm 1986); Giai đoạn Đổi mới (Từ 1986 đến nay); Những vấn đề đặt ra của việc lựa chọn đầu tư côn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44471
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001716_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.