Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44472
Title: Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Quận Hà Đông : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trần, Đức Hiệp , người hướng dẫn
Lê, Xuân Hoàn
Keywords: Chất lượng đào tạo;Công chức;Hà đông;Kinh tế lao động
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá một cách chính xác, thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong quận Hà Đông trong 10 năm qua. Đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44472
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001715_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.