Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44475
Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Ngô, Văn Lương , người hướng dẫn
Lê, Toàn Thắng
Keywords: Kinh tế chính trị;Quản lý vốn;Đầu tư;Xây dựng cơ bản
Issue Date: 2012
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 107 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội. Đề xuất phương hướng, gi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44475
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001682_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.