Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44476
Title: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị xã Sơn Tây : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Vũ, Văn Hiền , người hướng dẫn
Đỗ, Thị Ngân
Keywords: Kinh tế chính trị;Doanh nghiệp vừa;Doanh nghiệp nhỏ;Thị xã Sơn Tây
Issue Date: 2012
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ quan niệm cũng như vị trí, vai trò của doanh nghiệp vừa nhỏ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chỉ ra được tiêu chí xác định quy mô của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44476
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001552_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.