Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44477
Title: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Minh Phong , người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Bích
Keywords: Hà Nội;Hợp tác xã;Kinh tế chính trị;Dịch vụ nông nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế Chính trị --Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Góp phần hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về hợp tác xã (HTX) và đặc biệt là HTX dịch vụ nông nghiệp. Đánh giá thực trạng, chỉ ra những thành công và hạn chế của mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp ở Hà Nội giai đoạn 1997-2008 và giai đoạn 2008-2011. N (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44477
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001532_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.