Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44480
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn huyện Phúc Thọ theo hướng phát triển bền vững : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Hữu Sở, người hướng dẫn
Khuất, Quang Cảnh
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Kinh tế nông thôn;Phúc Thọ;Phát triển bền vững
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển bền vững. Tìm hiểu những kinh nghiệm của một số nước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển bền vững ở Châu Á. Nghiên cứu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44480
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001506_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.