Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44481
Title: Vai trò Nhà nước đối với phát triển giáo dục Đại học ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Đặng, Thị Thu Giang
Keywords: Giáo dục đại học;Chính sách giáo dục;Phát triển giáo dục;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: 126 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa lý luận về thị trường giáo dục Đại học (GDĐH) và vai trò nhà nước trong phát triển thị trường GDĐH. Phân tích thực trạng vai trò Nhà nước đối với thị trường GDĐH Việt Nam, chỉ ra những những hạn chế và nguyên nhân của chúng. Đề xuất các giải p (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44481
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001496_Noi_dungpdf.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.