Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44482
Title: Hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đài Loan : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Hữu Sở, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Ngữ
Keywords: Kinh tế lao động;Xuất khẩu lao động;Việt Nam;Đài Loan
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hoạt động (xuất khẩu lao động) XKLĐ làm cơ sở để phân tích, đánh giá một cách khoa học và mang tính khách quan hoạt động XKLĐ Việt Nam sang Đài Loan. Khái quát hoá vấn đề lý luận về hoạt động XKLĐ, phân tích, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44482
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001488_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.